Parduotuvės taisyklės

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, kurios adresas  www.poilsiuimiegui.lt yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.2. Pardavėjas – UAB ,,Vireta‘‘, juridinio asmens kodas 302709658, PVM mokėtojo kodas LT100006687312, buveinės adresas: Vilniaus 199-5, Šiauliai, Telef. Nr. +37060932122.                  Elektroninio pašto adresas- info@poilsiuimiegui.lt

1.3. Pirkėjas – veiksnus, sulaukęs pilnametystės fizinis asmuo, kuris užsisako prekių elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.

1.4.  Prekių pirkimo – pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje Poilsiuimiegui.lt ( toliau – Sutartis) – Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektroninės prduotuvės www.poilsiuimiegui.lt.(toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Poisiuimiegui.lt. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

3. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Sutarties nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Sutartimi ar su ja nesutinka.

3.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje, taip pat besąlygiškai patvirtina, kad iki Sutarties sudarymo yra išsamiai susipažinęs su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą prekę (pagrindines prekės savybes), pardavėją (pardavėjo pavadinimą, buveinės adresą, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą), prekės ir jos pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir prekės kaina galioja, prekės pristatymo būdą ir terminus, tinkamos ir netinkamos kokybės prekių grąžinimo bei keitimo tvarka, apmokėjimo už prekes tvarka, teise atsisakyti Sutarties ir jos įgyvendinimo sąlygomis. Jei Pirkėjas iki Sutarties sudarymo išsamiai nesusipažino su šiame Sutarties punkte išvardinta ir raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija, tai Pirkėjas negali užsakyti prekių elektroninėje parduotuvėje, priešingu atveju yra laikoma, jog Pirkėjas iki šios Sutarties sudarymo  išsamiai susipažino su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija ir jokių klausimų dėl šios informacijos neturėjo.

3.3.  Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs norimų įsigyti prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei sutinkantis su Sutarties nuostatomis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis ir terminais bei kita elektroninėje parduotuvėje pateikiama informacija paspaudžia mygtuką „Patvirtinu, kad su Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje Poilsiumiegui.lt sutartimi susipažinau ir sutinku ją sudaryti“, ir, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna Pardavėjo pranešimą apie užsakymo gavimą ir patvirtinimą. Jei Sutartis negali būti sudaryta, tai Pardavėjas informuoja apie prekių užsakymo gavimą, kuriame nurodo, jog prekių užsakymas gautas, tačiau jo dėl tam tikrų priežasčių neįmanoma įvykdyti, todėl sutartis negali būti sudaryta.

3.4. Prekių užsakymas pradedamas vykdyti tik po pinigų įskaitymo už užsakytas prekes Pardavėjo sąskaitoje banke momento. 

3.5. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės Poilsiuimiegui.lt duomenų bazėje.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve Poilsiuimiegui.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas turi teisę, nepranešęs Pirkėjui, keisti bet kokią informaciją apie prekes elektroninėje parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant teise prekių sąrašą, aprašymus ir kainas.

4.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms , Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti savo internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.5. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą apie tai informavęs el.paštu , jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą bankiniu pavedimu, nesumoka už prekes per 1 darbo dieną.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 6 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.7. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanomą savo savybėmis panašesnę prekę, o Pirkėjui vis dėlto atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas.

4.8. Pirkėjui, pasinaudojus Taisyklių 7 skyriaus numatyta teise ir esant Taisyklių 7.8 punkte numatytai sąlygai Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 ( dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

5. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve Poilsiuimiegui.lt įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.polsiuimiegui.lt parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinėje parduotuvėje informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo- pardavimo sutarties, sudarytos su inernetine parduotuve www.poilsiuimiegui.lt, užpildydamas formą ne vėliau kaip per 14(keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo/atsiėmimo dienos.

5.4. Taisyklių 7.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta , nebuvo naudojama, yra su etiketėmis ir originalia pakuote.

5.5. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda šiuos duomenis, jis privalo informuoti pardavėją elektroniniu paštu info@poilsiumiegui.lt

6. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA

6.1. Elektroninėje parduotuvėje www.poilsiuimiegui.lt parduodamos prekės yra tinkamos naudoti tik pagal jų įprastą paskirtį. Prekių priežiūros informacija yra pateikiama kiekvienos prekės etiketėje.

6.2. Prekių kainos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) yra nurodomos prie prekių aprašymų ir suformuotame užsakyme. Suformuotame užsakyme taip pat nurodoma prekių pristatymo kaina ir bendra galutinė suma, kurią turi sumokėti Pirkėjas. 

6.3. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta- eurais.

6.4. Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina. Jeigu po užsakymo patvirtinimo pasikeičia užsakymos patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina ir ji tampa mažesnė, nei užsakyme nurodyta prekių kaina, tokios prekės parduodamos pardavimo metu elektroninėje parduotuvėje galiojančia kaina.

6.5. Prekių pristatymo kainos dydis priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto prekių pristatymo būdo, kuriam taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti suformuotame prekių užsakyme. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.

6.6. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

6.6.1.apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke arba banko filiale, su kuriuo Pardavėjas yra sudaręs paslaugų sutartį. Bankai ir bankų filialai, per kuriuos mokėjimas gali būti atliktas šiame punkte aprašomu būdu, nurodomi elektroninėje parduotuvėje tvirtinant užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

6.6.2. apmokėjimas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pinigus perveda į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti išankstiniu banko pavedimu ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo elektroninėje parduotuvėje momento. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai mokėtina suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą banke. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1. Prekių grąžinimas/keitimas galimas vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr.258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių”  ir Nr.4-243 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”, Europos parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos susijusios su nuotolinės prekybos sutartimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones” nustatyta tvarka. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami  į mokėtojo banko sąskaitą.

7.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) Pirkėjas gali tai padaryti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas prekių grąžinimo/keitimo prašymo formą internetinėje parduotuvėje Poilsiuimiegui.lt.

7.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.3.1 grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;

7.3.2. prekė privalo būti nesugadinta Pirkėjo;

7.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos( nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

7.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

7.3.5 grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;

7.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių jei Pirkėjas nesilaiko 7.3.straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7.5. Prekės, kurios nekeičiamos ir atgal nepriimamos:

7.5.1. visų rūšių apatinės kelnaitės, , glaustinukės, liemenukai ir panašūs gaminiai, jei jie buvo pasimatuoti;

7.5.2. visų rūšių pėdkelnės ir kojinės, jei jos buvo išpakuotos;

7.5.3. prekės , kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ( moteriški, vaikiški naktiniai , moteriškos, vaikiškos ir vyriškos pižamos, moteriški, vaikiški ir vyriški apatiniai rūbai);

7.5.4. patalynės komplektai, rankšluosčiai, pirties komplektai;

7.5.5.  prekės, kurių apsauginė higieninė plėvelė buvo nuplėšta( maudymosi kostiumėliai);

7.5.6.prekės, kurias išpakavus, jų pakuotė tampa netinkama pakartotiniam įpakavimui, jei tokios prekės buvo išpakuotos.

7.6.Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, jis turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti pakeisti netinkamos kokybės prekę kita, analogiškos vertės preke, arba atgauti už prekę sumokėtus pinigus. Pardavėjas  įsipareigoja apmokėti prekės grąžinimo mokestį.

7.7. Pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų pakeisti prekes, įsigytas elektroninėje parduotuvėje, jei Pirkėjui netiko šių prekių dydis ar spalva į Pirkėjo pageidaujamą dydį ir spalvą jei Pardavėjas turi pageidaujamų prekių dydžių ir spalvų ( išskyrus prekes, pažymėtas 7.5. punkte).

7.7.1. norėdamas pakeisti prekes, jei netiko šių prekių dydis ir spalva, Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui tinkamai užpildytą prekių grąžinimo/keitimo prašymo formą ;

7.7.2.prekių grąžinimo/keitimo prašymo forma yra neatskiriama prekių pirkimo-pardavimo sutarties dalis. Šią formą Pirkėjas turi galimybę užpildyti elektroninėje parduotuvėje Poilsiuimiegui.lt;

7.7.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pakeisti įsigytas prekes pateikimo Pardavėjui dienos išsiųsti prekes Pardavėjui. Grąžinamos prekės turi būti nedėvėtos ir nesugadintos, turi būti su originaliomis etiketėmis, originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos;

7.7.4. jeigu prekės yra dėvėtos, sugadintos, pašalintos etiketės, ne visos komplektacijos ar nėra originalios prekės pakuotės, Pardavėjas turi teisę nepriimti šių prekių, jų nekeisti ir negrąžinti už prekes Pirkėjui sumokėtų sumų. 

7.8. Pardavėjas, gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę, per 14 kalendorinių dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

7.9. Grąžinant gautą ne tą  ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

7.10.Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

7.11. Grąžinant kokybišką prekę, išlaidos, susidariusios pristatant prekę, Pirkėjui nėra grąžinamos. Keičiant ar grąžinant prekę pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8. PIRKĖJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1. Pardavėjas valdo ir tvarko Pirkėjo asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatomis,  Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su prekių pirkimo-pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje, tikslais. Pirkėjo asmens duomenis tretiesiems asmenims Pardavėjas perduoda išimtinai prekių išsiuntimo ir pristatymo tikslu. Šiame punkte nurodytais tikslais Pardavėjas valdo ir tvarko tokius Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, banko sąskaitos, iš kurios gautas pavedimas už elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, numerį, taip pat duomenis apie prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) prekių istoriją.

8.2. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo, Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su prekių pirkimo-pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje, tikslais, taip pat būtų perduodami tretiesiems asmenims prekių išsiuntimo ir pristatymo tikslu. Pirkėjas, nesutikęs su savo asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, negali užsiregistruoti elektroninėje parduotuvėje ir įsigyti prekių.

8.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, yra informuotas, kad turi teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Pardavėjo, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Pirkėjas (duomenų subjektas), pateikęs savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę neatlygintinai susipažinti pas Pardavėją esančiais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Tokius duomenis Pardavėjas teikia Pirkėjui, gavęs jo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šiuo atveju Pardavėjas raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. 

8.4. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su elektroninės parduotuvės veikla, joje parduodamomis prekėmis. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą, jeigu tokius asmens duomenis Pirkėjas pateikia. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų pranešimų, informuodamas apie tai Pardavėją elektroniniu paštu.

8.5. Pirkėjo asmens duomenys pradedami tvarkyti, kai tik Pirkėjas sutinka su šių duomenų tvarkymo pateikimu, ir tvarkomi ne ilgiau kaip dvejus metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (arba) reikalingi sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų, visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos. Suėjus šiame punkte nurodytiems terminams, Pirkėjo asmens duomenys kartu su Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra yra naikinami apie tai Pirkėjo iš anksto neinformavus

9. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

9.1. Norėdamas Pirkėjui perduoti elektroninėje parduotuvėje pateikiamą informaciją elektroninių ryšių tinklu, elektroninėje parduotuvėje Pardavėjas naudoja slapukus, kurie yra nedideli failai, atsiųsti į įrenginį, Pirkėjui besilankant elektroninėje parduotuvėje. Slapukai taip pat naudojami elektroninės parduotuvės interneto svetainėje Pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti, prisijungusio Pirkėjo tapatybei nustatyti, Pirkėjo pasirinkimams prisiminti (pvz., pageidautinai svetainės kalbai, rezultatų rodymo skaičiui puslapyje).

9.2. Slapukas Pirkėjo galiniame įrenginyje saugomas tol, kol baigiasi nustatytas jo galiojimo laikas (30 dienų).

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šalys susitaria bendradarbiauti vykdant įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

10.2. Šalys susitaria vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį elgtis apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai.

10.3. Bet kuri šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurių ji negalėjo išvengti ar nugalėti.

10.4. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai šaliai. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

10.5. Visi Sutartyje numatyti arba su Sutarties vykdymu ar reikalavimų, kylančių iš sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai turi būti raštiški. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu, o Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia šioje Sutartyje ir elektroninėje parduotuvėje esančioje nuorodoje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais. 

10.6. Santykiams, kylantiems iš Šios sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.7. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. 

10.8. Neišsprendus ginčo šalių susitarimu Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (prieiga per internetą: < http://www.vvtat.lt/lt/vartotojams.html>.

10.9. Prieš kreipdamasi į teismą nukentėjusioji šalis privalo Sutartį pažeidusiai šaliai pateikti rašytinę pretenziją. Per pretenzijoje numatytą protingą terminą nepavykus išspręsti ginčo, jie sprendžiami norminių teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Pardavėjo išlaidas, susijusias su Pirkėjo įsiskolinimo išieškojimu, dengia Pirkėjas.

10.10. Prie šios sutarties pateikiami priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis. 

 

Meniu